MERA1 24/09/2022 - Swiss Monrad Tournament

Active Players: 36 (Total Players: 36)

Player Rounds Wins Rating
1 2 3 4 5
PAPOUTSIS 5 0.00
MANESIOTIS 4 0.00
MANOLIOS 4 0.00
MPANTAS 4 0.00
POLYDOROU 4 0.00
PROUKAKIS 4 0.00
TSIRIS 4 0.00
ANASTASIOU 3 0.00
GKANAS 3 0.00
KATOGIANNAKIS 3 0.00
KOKKINIS 3 0.00
KOUDOUNIS 3 0.00
KYRIAKAKIS 3 0.00
MAGGANAS 3 0.00
MANIATIS 3 0.00
MARAGKOS 3 0.00
PASIALIS 3 0.00
SOFOS 3 0.00
ZOIDIS 3 0.00
ATMATZIDIS 2 0.00
CHARAKLIAS 2 0.00
PANAIDIS 2 0.00
SARRIS 2 0.00
SELELIS 2 0.00
VALLIANOS 2 0.00
VARELAS 2 0.00
VATANIDIS 2 0.00
ZOYVELOS 2 0.00
CHATZELIS 1 0.00
CHATZIIOANNOU 1 0.00
KALOFOLIAS 1 0.00
KARATZANOS 1 0.00
MPITSAKOS 1 0.00
ROUMELIOTIS 1 0.00
TOUKAS 1 0.00
PAPADIMAS 0 0.00

Tournament Owners

greek backgammon federation

Tournament Information

Game: Backgammon
Game Type: Swiss
Game Sub Type: Monrad (Random Pairing)
Default Match Score: 7

Round: 5, Score: 7

 
 
 
POLYDOROU
 0 
M1-5
 
 
 
PAPOUTSIS
 7 
 
 
 
TSIRIS
 7 
M2-5
 
 
 
SOFOS
 0 
 
 
 
MANOLIOS
 7 
M3-5
 
 
 
KYRIAKAKIS
 0 
 
 
 
MPANTAS
 7 
M4-5
 
 
 
GKANAS
 0 
 
 
 
MANESIOTIS
 7 
M5-5
 
 
 
ANASTASIOU
 0 
 
 
 
PROUKAKIS
 7 
M6-5
 
 
 
KOKKINIS
 0 
 
 
 
KOUDOUNIS
 7 
M7-5
 
 
 
CHARAKLIAS
 0 
 
 
 
PASIALIS
 7 
M8-5
 
 
 
SARRIS
 0 
 
 
 
MAGGANAS
 7 
M9-5
 
 
 
ZOYVELOS
 0 
 
 
 
ATMATZIDIS
 0 
M10-5
 
 
 
MARAGKOS
 7 
 
 
 
PANAIDIS
 0 
M11-5
 
 
 
ZOIDIS
 7 
 
 
 
KATOGIANNAKIS
 7 
M12-5
 
 
 
SELELIS
 0 
 
 
 
MANIATIS
 7 
M13-5
 
 
 
ROUMELIOTIS
 0 
 
 
 
VALLIANOS
 7 
M14-5
 
 
 
KARATZANOS
 0 
 
 
 
VATANIDIS
 7 
M15-5
 
 
 
KALOFOLIAS
 0 
 
 
 
CHATZELIS
 0 
M16-5
 
 
 
VARELAS
 7 
 
 
 
CHATZIIOANNOU
 0 
M17-5
 
 
 
TOUKAS
 7 
 
 
 
PAPADIMAS
 0 
M18-5
 
 
 
MPITSAKOS
 7 

Round: 4, Score: 7

 
 
 
KOKKINIS
 0 
M1-4
 
 
 
POLYDOROU
 7 
 
 
 
PAPOUTSIS
 7 
M2-4
 
 
 
MPANTAS
 0 
 
 
 
ATMATZIDIS
 0 
M3-4
 
 
 
MANOLIOS
 7 
 
 
 
SELELIS
 0 
M4-4
 
 
 
TSIRIS
 7 
 
 
 
KYRIAKAKIS
 7 
M5-4
 
 
 
KATOGIANNAKIS
 0 
 
 
 
PROUKAKIS
 7 
M6-4
 
 
 
KOUDOUNIS
 0 
 
 
 
ANASTASIOU
 7 
M7-4
 
 
 
PASIALIS
 0 
 
 
 
GKANAS
 7 
M8-4
 
 
 
CHARAKLIAS
 0 
 
 
 
ZOIDIS
 0 
M9-4
 
 
 
MANESIOTIS
 7 
 
 
 
SOFOS
 7 
M10-4
 
 
 
VALLIANOS
 0 
 
 
 
CHATZIIOANNOU
 0 
M11-4
 
 
 
PANAIDIS
 7 
 
 
 
MARAGKOS
 7 
M12-4
 
 
 
ROUMELIOTIS
 0 
 
 
 
VATANIDIS
 0 
M13-4
 
 
 
SARRIS
 7 
 
 
 
ZOYVELOS
 7 
M14-4
 
 
 
KARATZANOS
 0 
 
 
 
MANIATIS
 7 
M15-4
 
 
 
VARELAS
 0 
 
 
 
MAGGANAS
 7 
M16-4
 
 
 
MPITSAKOS
 0 
 
 
 
TOUKAS
 0 
M17-4
 
 
 
KALOFOLIAS
 7 
 
 
 
PAPADIMAS
 0 
M18-4
 
 
 
CHATZELIS
 7 

Round: 3, Score: 7

 
 
 
KOUDOUNIS
 0 
M1-3
 
 
 
MPANTAS
 7 
 
 
 
CHARAKLIAS
 0 
M2-3
 
 
 
KOKKINIS
 7 
 
 
 
SOFOS
 0 
M3-3
 
 
 
POLYDOROU
 7 
 
 
 
PAPOUTSIS
 7 
M4-3
 
 
 
MANESIOTIS
 0 
 
 
 
SELELIS
 0 
M5-3
 
 
 
PASIALIS
 7 
 
 
 
PANAIDIS
 0 
M6-3
 
 
 
ATMATZIDIS
 7 
 
 
 
ANASTASIOU
 7 
M7-3
 
 
 
ROUMELIOTIS
 0 
 
 
 
KARATZANOS
 0 
M8-3
 
 
 
PROUKAKIS
 7 
 
 
 
MANOLIOS
 7 
M9-3
 
 
 
MANIATIS
 0 
 
 
 
VARELAS
 0 
M10-3
 
 
 
GKANAS
 7 
 
 
 
ZOYVELOS
 0 
M11-3
 
 
 
KATOGIANNAKIS
 7 
 
 
 
ZOIDIS
 7 
M12-3
 
 
 
VATANIDIS
 0 
 
 
 
KYRIAKAKIS
 7 
M13-3
 
 
 
MARAGKOS
 0 
 
 
 
TSIRIS
 7 
M14-3
 
 
 
MPITSAKOS
 0 
 
 
 
MAGGANAS
 7 
M15-3
 
 
 
CHATZELIS
 0 
 
 
 
VALLIANOS
 7 
M16-3
 
 
 
TOUKAS
 0 
 
 
 
SARRIS
 7 
M17-3
 
 
 
KALOFOLIAS
 0 
 
 
 
CHATZIIOANNOU
 7 
M18-3
 
 
 
PAPADIMAS
 0 

Round: 2, Score: 7

 
 
 
ROUMELIOTIS
 0 
M1-2
 
 
 
KOKKINIS
 7 
 
 
 
PAPOUTSIS
 7 
M2-2
 
 
 
KARATZANOS
 0 
 
 
 
VATANIDIS
 0 
M3-2
 
 
 
SELELIS
 7 
 
 
 
MANESIOTIS
 7 
M4-2
 
 
 
VARELAS
 0 
 
 
 
SOFOS
 7 
M5-2
 
 
 
GKANAS
 0 
 
 
 
POLYDOROU
 7 
M6-2
 
 
 
PANAIDIS
 0 
 
 
 
ZOYVELOS
 0 
M7-2
 
 
 
KOUDOUNIS
 7 
 
 
 
TSIRIS
 0 
M8-2
 
 
 
MPANTAS
 7 
 
 
 
CHARAKLIAS
 7 
M9-2
 
 
 
MARAGKOS
 0 
 
 
 
ATMATZIDIS
 7 
M10-2
 
 
 
VALLIANOS
 0 
 
 
 
ANASTASIOU
 7 
M11-2
 
 
 
KALOFOLIAS
 0 
 
 
 
PASIALIS
 7 
M12-2
 
 
 
PAPADIMAS
 0 
 
 
 
ZOIDIS
 7 
M13-2
 
 
 
CHATZIIOANNOU
 0 
 
 
 
KATOGIANNAKIS
 7 
M14-2
 
 
 
MAGGANAS
 0 
 
 
 
SARRIS
 0 
M15-2
 
 
 
MANOLIOS
 7 
 
 
 
MPITSAKOS
 0 
M16-2
 
 
 
PROUKAKIS
 7 
 
 
 
KYRIAKAKIS
 7 
M17-2
 
 
 
CHATZELIS
 0 
 
 
 
TOUKAS
 0 
M18-2
 
 
 
MANIATIS
 7 

Round: 1, Score: 7

 
 
 
PANAIDIS
 7 
M1-1
 
 
 
SARRIS
 0 
 
 
 
ZOYVELOS
 7 
M2-1
 
 
 
VALLIANOS
 0 
 
 
 
ANASTASIOU
 0 
M3-1
 
 
 
PAPOUTSIS
 7 
 
 
 
VATANIDIS
 7 
M4-1
 
 
 
CHATZELIS
 0 
 
 
 
VARELAS
 7 
M5-1
 
 
 
CHATZIIOANNOU
 0 
 
 
 
MAGGANAS
 0 
M6-1
 
 
 
GKANAS
 7 
 
 
 
KOUDOUNIS
 7 
M7-1
 
 
 
ATMATZIDIS
 0 
 
 
 
KARATZANOS
 7 
M8-1
 
 
 
PAPADIMAS
 0 
 
 
 
KATOGIANNAKIS
 0 
M9-1
 
 
 
MARAGKOS
 7 
 
 
 
TSIRIS
 7 
M10-1
 
 
 
KALOFOLIAS
 0 
 
 
 
ZOIDIS
 0 
M11-1
 
 
 
CHARAKLIAS
 7 
 
 
 
MANOLIOS
 0 
M12-1
 
 
 
SOFOS
 7 
 
 
 
SELELIS
 7 
M13-1
 
 
 
PROUKAKIS
 0 
 
 
 
MANIATIS
 0 
M14-1
 
 
 
KOKKINIS
 7 
 
 
 
ROUMELIOTIS
 7 
M15-1
 
 
 
TOUKAS
 0 
 
 
 
MPITSAKOS
 0 
M16-1
 
 
 
MPANTAS
 7 
 
 
 
POLYDOROU
 7 
M17-1
 
 
 
KYRIAKAKIS
 0 
 
 
 
MANESIOTIS
 7 
M18-1
 
 
 
PASIALIS
 0